Vedtægter for Hessels Venner

Åbningssæson og priser

1. maj til 30. september


Dagligt kl. 10 - 16.

Lukket mandage - undtagen i ugerne 27, 28, 29, 30 og  31 samt uge 42.


Priser billetter 2021


Voksne: 50 kr.

Grp. over 10 pers.: 45 kr.

Børn under 13 år: Gratis


OBS.: Forhøjede priser til arrangementer!


Priser guide 2021


Rundvisning  á 1½ time hverdage: 300 kr. (max 20 pers.)

Rundvisning  á 1½ time weekends: 500 kr. (max 20 pers.)


Oplæg i Cafe, ½ time hverdage:

150 kr.

Oplæg i Cafe, ½ time weekends:

300 kr


Forlænget åbningstid: 500 kr. pr. time
Museet Herregården Hessel

Hesselvej 40, Hvalpsund,

9640 Farsø


mail: info@herregaarden-hessel.dk

www.herregaarden-hessel.dk


tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01Videoklip: Stemningsindtryk fra Herregården Hessel

Videoklip: Høstdag på Hessel 2013

Støtteforeningen Hessels Venner

Vedtægter for Hessels Venner

§  1

Foreningens navn er HESSELS VENNER. Dens hjemsted er HESSEL pr 9640 Farsø.

Foreningens formål er at være støtteforening for den selvejende institution HESSEL og kulturelt og økonomisk at yde bistand til dette landbrugs- og interiørmuseums virke og drift.


§  2

Foreningens virkeområde er Region Nordjylland.

Alle vil kunne optages som medlem af foreningen, uanset bopæl.


§  3

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år. På den ordinære generalforsamling vælges 2, resp. 3 medlemmer, idet der første gang trækkes lod om, hvem der skal på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, sekretær, kasserer. Bestyrelsen udpeger tillige 1 medlem til den selvejende institution Hessels bestyrelse, samt udpeger en suppleant for denne.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december. 


§  4

Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel pr brev eller e-mail til medlemmerne. Generalforsamlingen afholdes hvert år i Vesthimmerlands Kommune i januar kvartal. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter :

Formandens beretning

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg af 2, resp. 3 medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægter § 3

Valg af revisor

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest d. 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med 14 dages varsel når et flertal af bestyrelsen skønner det nødvendigt eller når mindst 25 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.


§  5

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for. Stemme kan afgives ved fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan kun repræsentere 1 fuldmagt.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indvarsles til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal.


§  6

Foreningen HESSELS VENNER kan opløses når mindst halvdelen af medlemmerne har givet møde til en i den anledning indvarslet generalforsamling, og mindst 2/3 af de mødte stemmer for foreningens opløsning. Stemme kan afgives ved fuldmagt til et andet medlem. Hvert medlem kan kun repræsentere 1 fuldmagt.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indvarsles til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal. – Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver den selvejende institution HESSEL.

Således vedtaget på den stiftende

generalfors. 6/12  1973,

med ændring af 20/3  1989  og  12/3  2013


Copyright © 2013  Herregården Hessel   -   Hesselvej 40, 9640 Farsø   -   Tlf. 98 63 81 25 / 20 58 22 01   -   CVR: 13 88 74 97   -